SitwayEnte
Vin yon sitwayen ameriken!

Se yon kou yo desine pou prepare elèv yo pou yo ka reyisi vini yon sitwayen naturalize nan peyi  Etazini Damerik.

Kou sa-a ap mete aksan sou dwa ak responsabilite tout moun genyen anba Konstitisyon peyi Etazini Damerik la. Li ap dirije elèv yo atravè pwosesis aplikasyon USCI la, epi tou li ap prepare yo pou entèvyou USCIS la ak tès sitwayènte a ke yo ap bay sou Istwa Amerikèn, gouvènman, kilti, ak senbòl

The cost of the class is $30.

For availability and any questions please call 239-377-1319. *Please note: Community Ed Vouchers or Gift Certificates cannot be used for this class.